Zpráva ze služební cesty

Text v přípravěVe dnech 28. - 31. 5. jsme se zúčastnili konference 11th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference jako zvaní přednášející s příspěvkem o naší knihovní službě na rozpoznávání tzv. predátorských časopisů. V kuolárech konference jsme zaznamenali ohlas na náš příspěvek, ať již pochvala vedoucí sekce, ve které jsme vystoupili, tak i vyžádání si naší evaluační metody i v květnu vydaného článku o hodnocení časopisů kolegyněmi z Texas A&M University v USA a De La Salle University ve Filipínách. Během konference jsme se zúčastnili řady prezentaci, jejichž obsah s ohledem na vydání sborníku abstraktů neopakujeme, ale pouze uvádíme jejich výčet. U prezentací, které nás zvlášť zaujaly, uvádíme stručně jejich možný přínos pro KUK.

 1. Markku A. Laitinen: Fix, Develop, Keep! Net Promoter Score as a Tool for Improving Customer Experience - Prezentoval evaluační metodu Net Promoter Score (NPS) a její aplikaci na finské knihovny s tím, že NPS je novým standardem evaluace zakotveným v normě ISO 21248. KUK tuto metodu použila při dotaznikovém šetření a podá podnět dr. Nekudovi provádějícím pro MU průzkum spokojenosti absolventů s MU o začlenění NPS do sekce týkající se knihoven.
 2. Szu-chia Lo: Project-Based Learning in an Advanced Library and Information Science Course - V prezentaci doporučila pojmout kurz jako projekt. V KUK se nabízí toto aplikovat zejména ve výuce doktorandů a navázat jednotlivé úkoly na jejich disertační práci.
 3. Fausta Kepaliene: Systemizing Factors Influencing Scholars Open Access Publishing Behavior: Theory of Planned Behavior Approach - V prezentaci zazněla potřeba zjistit znalosti a potřeby vědců v oblasti Open Access a podle toho nastavit podporu knihoven. KUK byla nedávno kontaktována ve věci zapojení se do vzniku centra Open Access na Rektorátě MU a bude se snažit napomoci kupříkladu v oblasti průzkumu potřeb vědců.
 4. Marian Ramos-Eclevia, Minette R. Vinzon, Yugosto A. Balbas, Rizalyn V. Janio: Creative Ways of Demonstrating Your Value Using a Library Dashboard - V prezentaci na základě průzkumu webových stránek knihoven zaznělo doporučení knihovnám v oblasti prezentace dat lépe vizualizovat údaje o sobě a klást důraz na jejich aktuální platnost.
 5. Tsai-yu Hsleh, Szu-chia Lo: Librarian Image in Media and Real World - Prezentace shrnula stereotypní vznímání knihovníků ve filmových dílech jako příjemných žen ve středních letech, které nepotřebuji zvláštní kompetence. Prezentace byla pro nás podnětem k zamyšlení, jak uživatele seznámit s prací knihovníka, která vyžaduje řadu dalších odborných znalostí (např. z práva, jazykové dovednosti aj.).
 6. Milena Kostič, Šejla Džidič and Aleksandar Jerkov: A 21st-century Librarian - an Omnipotent Advocate of the Modern Age - Návazně na předchozí i tento příspěvek upozornil na časté podceňování knihovnické profese. Ve skutečnosti přitom knihovníci musejí být vybaveni řadou dovedností, musí být katalogizátorem a opatrovníkem dědictví, ale i znalcem výzkumu, inovátorem, projektovým manažerem, designérem, instruktorem, překladatelem, organizátorem akcí, administrativním pracovníkem, bavičem, PR manažerem apod.
 7. Giuse Ardita, Franco Toni: Health Librarians on the Move: A Multifaceted Initiative to Guide Researchers Out of the Maze - Prezentace na základě průzkumu mezi uživateli doložila potřebu knihoven v oblasti podpory VaV, a to z hlediska bibliometrie a prevence před publikováním v pochybných časopisech.
 8. William H. Mischo, Mary C. Schlembach, and Elisandro Cabada: Visualizing the Scholarly Impact of Medical Education Researchers - Prezentace informovala o vzniku interního nástroje pro uživatele na University of Illinois (UoI) umožňujícího vizualizaci citačních metrik z databáze Scopus. Nástroj poskytuje aktuálně platné údaje o počtu publikací autorů z UoI a jejich citovanosti.
 9. Yao Zhang, Shan Qiao, Xiaoming Li, Zhiyong Shen, Weigui Guo: Using Mobile Phones to Enhance HIV Prevention Knowledge among Village Doctors i Developing Regions: A Study in Guangxi, China - V příspěvku byly prezentovány výsledky průzkumu užívání tzv. chytrých telefonů lékaři při prevenci před HIV mezi pacienty. Výsledky ukázala, že 66 % lékařů telefony využívá a díky nim je kladně hodnotí jako prostředek k rychlým aktuálním informacím o nemoci a léčbě.
 10. Nikolaos Koustas, Alexandros Koulouris, Konstantinos Kyprianos, Eftichia Vraimaki: Commercial Advertising in Greek Libraries: An Alternative Funding Strategy - Z prezentace průzkumu mezi uživateli řeckých knihoven vyplynulo, že nejúčinější byla propagace knihoven na internetu.
 11. Fernanda Gomes Almeida e Beatriz Valadares Cendón: Library Support for Research Data Management: A Taxonomy of Services - Exploratorní výzkum mající za cíl zmapování služeb knihovny zaměřených na Data management - na základě analýzy 165 článků vyhledaných v EIZ a Google Scholar vznikly 3 kategorie popisu služeb a taxonomie, která usnadňuje pochopení celého data management workflow.
 12. Yelena Luckert and Gary White: Future of Subject Librarianship: Using Assessment Data to Guide the Continuing Education and Professional Development of Subject Liaison Librarians - Studie o zavádění programu na školení tzv. subject liason librarians - knihovníci specializovaní na úzkou oblast s cílem udržovat kontakt s akademickou obcí. Ukazuje se, že koncepční vzdělávání výše uvedených knihovníků je nezbytné pro naplňování funkce univerzitních knihoven v souladu se směřováním instituce.
 13. Helena Bouzková, Eva Lesenková, Rirchard Papík, Kateřina Žďárská: Lifelong Learning of the Profession of Librarian and Information Professional in Health Care in the Czech Republic - Kvantitativně zaměřená studie mapující vzdělávací potřeby knihovníků lékařských knihoven vzhledem k celoživotnímu vzdělávání. Z výzkumu vyplývá nutnost pokrytí jednak základních dovedností týkajících se knihovních služeb a také odborných dovedností z oblasti lékařství.
 14. Rajesh Singh, Shailendra Kumar: Measuring Information Literacy Core Competency of Social Science Researchers in National Capital Region, India - Empirická studie zaměřená na úroveň informační gramotnosti u vědců ze sociálně vědních oborů. Výsledky poukázaly na rozdíl mezi informační potřebou, která se celkově pohybuje kolem 77 % - více než 3/4 vědců potvrdily, že jsou kompetentní odhalit informační potřebu, ale pouze cca 30 % z nich je schopných ke k informacím dostat efektivně. Dále 45 % vědců má schopnost informace hodnotit a schopnost kritického myšlení. Touto studií se potvrzuje neustálá potřeba osvěty týkající se informačního vzdělávání. Ricardo Rodrigues Barbosa, Maria das Gracas Murici: Information Management and Digital Transformation: Uses and Impacts of New Technologies
 15. Marina Rachitskiy, Leslie van der Leer and Helena Hollis: Introducing the Open Test of Information literacy (OTIL): A FLexible Test for Different Information Contexts - Britská studie týkající se tvorby univerzálního testu informační gramotnosti - The Open Test of Information Literacy. Byly vytvořeny dvě verze testu, jedna pro veřejné knihovny a druhá pro univerzitní a každá má 3 verze, aby se předešlo tomu, že budou uživatelé odpovídat stále na stejné otázky. Teoretický kontext tohoto testu vychází z definice informační gramotnosti ustanovené organizací CILIP. Do budoucna je test využitelný pro univerzitní knihovny.
 16. Luis Armando González, Adolfo Hernández a Teddy Alfaro: The Power of Proactive Information: A prototype of Mobile Application for Bring the Value of Library Services to the Parliament - Prezentace o mobilní aplikaci vyvíjené v parlamentní knihovně v Chille, která má být v souladu s Library 4.0. Má sloužit ke zkvalitňování a lepší dostupnost knihovních služeb a důvod jejího vývoje je stále zvyšující se využití mobilních zařízení pro přístup k informacím a k učení se.
 17. Luiz Carlos Felipe de Oliveira e Beatriz Valadarres Cendón: Big Data in Information Science Literature
 18. Anne Madden: Ever Tried. Ever Failed - A Health Literacy Case Study and Evidence Review
 19. Tatev Zargaryan, Ane Landoy, Angela Repanovici: Developing a Sustainable Platform for Open Access Publishing in Armenia
 20. Christie A. Wiley: Perspectives of OA and Cancer Researchers: Analysis of Selected Publications
 21. Martin Lhoták: ARCLib - Development of Open Source System for Long-term Preservation for Library Digital Collections
 22. Leah P. Cannon, Brianne Dosch, Hannah Gunderman: Preparing, Not Repairing: A Case Study and Best Practices in Proactive Link Management
 23. Michele A. L. Villagran: A Study of the Cultural Intelligence of Special Libraries: Phase 1
 24. Maha Kumaran: A qualitative survey of Canadian academic librarians on diversity and leadershiip
 25. T. Derek Halling, Margaret Foster, Susan Goodwin: Systematic Reviews: Fast Track to Service Delivery
 26. Tatyana V. Kalgorodova, Dilyara A. Synyakova, Irina A. Kryukova, Ekaterina I. Zimina: Analysis of Citation of World Health Organization Materials in the Russian Medical Journals
 27. Mengije Zou, Joanna Hare: Assessing the Information Literacy Instruction Needs of Master Students in a Sino-American University
 28. Kim De Roo, Inge Discart, Krizia Tuand, Veerle Tuerlinckx: Information Literacy at KU Leuven University Libraries
 29. Carmela Bongiovanni: Teaching Music Bibliography and Information LIteracy: A New Challenge for Italian Music Librarians
 30. Olga Lvovna Lavrik: Research Libraries in Digital Culture
 31. Sarah Guay and Sue Reynolds: Round Two, What´s New Comparing Two Phases of UX Research at the University of Toronto Scarborouchg Library
 32. Charilaos Lavranos, Petros Kostagiolas, Christina Vouvaki-Manousaki: Developing Creative Spaces in Libraries for Creative Tourism
 33. Caroline Ilako, Joyce Bukirwa M., Elena Maceviciute: Relevance of the Spatial Triad Theory in (Re)designing and Planning of Library Spaces
 34. Clarence Maybee, Michael Flierri: Informed Learning Design: A Tool for Integrating Information LIteracy into Disciplinary Currricula
 35. Jade Geary: How Effective are Credit-bearing Information Literacy courses A Pre-test and post-test shows the Potential Grown from these Courses


       Úvodní strana